Genç Girişimcinin Teşvik Rehberi

 

Bir fikrin mi var?

İş yeri sahibi olunca neler yapman gerekli? Kendi işini kurmak istiyorsun ama nereden başlayacağını bilemiyor musun?

Aklınıza takılan ne varsa “Girişimci Kafası” size yol gösterecektir.

 

1- İş yeri açmak gerekli mi?

İş yeri açma zorunluluğu yapılacak faaliyetin konusuna göre değişiklik gösterir. Belli iş kollarında bir işyeri açma zorunluluğu yoktur. Ancak, gerek teşvikler gerekse sosyal güvenlik düzenlemeleri dikkate alındığında işyeri kurulması önemlidir.

2- Şirket kuracağım ama A.Ş / Limited şirket mi, şahıs şirketi mi?

Kurulacak şirketin mahiyetine, tahmini de olsa iş hacmi dikkate alınarak karar verilmelidir. Düşük iş hacmi tahmin edilen durumlarda kuruluş maliyetleri ve vergilendirme esasları bakımından şahıs şirketi kurmak daha avantajlı olacaktır. Beklenen net kazancın, Gelir Vergisi dilimlerinin yüksek oranlı bölümlerine denk geldiği durumda ise vergi oranı açısından, şirket kurmak daha uygun olur.

Güncel gelir vergisi tarifesine buradan ulaşabilirsiniz. [2]

Ayrıca, yeni Kanun kapsamında “Teşvik” bölümünde detaylarına yer verilen “genç girişimci” vergi teşvikinden faydalanma şartlarını taşıyorsanız, şahıs şirketi olarak faaliyete başlamanız daha uygun olacaktır.

 

3- Şirketi kurmak için ne yapmalıyım?

Şirket kuruluş süreçlerini bir Mali Müşavir ile birlikte yürütmenizde fayda vardır. Gerekli evrakların toplanması, vergi mükellefiyeti açtırılması, iş yeri bildirimleri gibi işlemleri Mali Müşavir aracılığıyla daha hızlı gerçekleştirebilirsiniz. Şirket kuruluşu ve tescil işlemleri ile ilgili gerekli belgelerin listesini Ticaret Odalarının web sitelerinde bulabilirsiniz. [3]

 

4- İş yerini açtım, hangi kurumlara bildirim yapmalıyım?

Sosyal Güvenlik Kurumu’na iş yerinin açıldığına dair bildirim yapmanız gerekir. Detaylı bilgiye Sosyal Güvenlik Kurumu’nun internet adresinden ulaşabilirsiniz. İşe başlama, iş yerinin merkezinin bulunduğu yere bağlı vergi dairesine başlama tarihinden itibaren 10 gün içinde dilekçe ile bildirilmelidir. İlgili dilekçe örneklerine Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet adresinden 4b/4c ulaşabilirsiniz.

5- Muhasebe ve vergi yükümlülüklerini nasıl yerine getireceğim?

İş yerinin bildirimiyle birlikte mükellefiyet tesis ettirildikten sonra; defter tutma, beyanname verme gibi yasal zorunlulukları takip etmek üzere bir Serbest Muhasebeci Mali Müşavir’den hizmet almanız uygun olur.

Vergilendirme esasları ve bildirim yükümlülükleri için aşağıdaki linklere göz atabilirsiniz.

  • Basit Usüle Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberi [5a]
  • Serbest Meslek Kazançları Vergi Rehberi [5b]
  • Ticari Kazancın Gerçek Usülde Vergilendirilmesi Rehberi [5c]

Yararlanılabilecek Teşvikler

6- KOSGEB’den yararlanabilir miyim?

KOSGEB’in girişimcilere verdiği destekleri mutlaka takip etmelisiniz. Yeni iş kuracak genç girişimcilere KOSGEB’in ilgili sayfasını [6] ziyaret etmelerini öneririz. Yeni kurulacak iş yerinin kuruluş giderleri, makine teçhizat giderleri ve işletme giderleri KOSGEB desteği ile 50.000 TL hibe, 100.000 TL faizsiz kredi şeklinde desteklenebiliyor. KOSGEB’den mali desteğin yanı sıra, eğitim ve yönetim konularında da destek alabilirsiniz.

Vergi Teşviki

7- Teşvik kapsamı nedir?

İlk defa gelir vergisi mükellefi olan ve 29 yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişilerin, faaliyete başladıkları yıldan itibaren 3 vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri kazançların 75.000 TL’si gelir vergisinden istisna edilecektir.

8- Teşvikten kimler yararlanabilir?

Bu teşviklerden aşağıdaki şartları sağlayan ticari, zirai veya mesleki faaliyet sebebiyle ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti açılan ve 29 yaşını doldurmamış olan girişimciler yararlanabilir.

  • İşe başladıklarını yasal süresi içerisinde bildirmiş olmak,
  • Kendi iş yerlerinde bilfiil çalışıyor olmaları veya işin sevk ve idaresini yürütüyor olmak

İşe başlama bildirim süresinin belirlenmesinde Vergi Usul Kanunu’nun 168. maddesinde yer alan düzenlemeler dikkate alınır.

İş yerinde yardımcı çalıştırmak, mükellefin iş yerinde bilfiil çalışması şartını bozmaz. Ayrıca mükelleflerin seyahat, hastalık, askerlik, tutukluluk, hükümlülük halleri sebebiyle iş yerinde geçici olarak bulunamadıkları durumlar istisnadan yararlanmalarına engel değildir.

9- Teşvikten yararlanma süresi nedir?

Teşviklerden, ilk defa gelir vergisi mükellefiyetinin tesis olunduğu dönemden başlamak üzere üç vergilendirme dönemi boyunca yararlanabilirsiniz.

10- Şahıs şirketleri ve ortaklıklar ile sermaye şirketleri teşvikten yararlanabilir mi?

Adi ortaklık ve şahıs şirketlerinde tüm ortaklar, işe başlama tarihi itibarıyla yukarıda bahsettiğimiz şartları sağlamaları durumunda teşvikten yararlanabilirler.

Ancak Anonim, Limited gibi sermaye şirketi kurulması yoluyla faaliyete başlayanlar istisnadan yararlanamazlar.

 

11- Teşvikten kimler yararlanamaz?

  • Mevcut bir işletmeye sonradan ortak olanlar,
  • Ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından devralınması haricinde; faaliyeti durmuş olan veya devam eden bir işletmeyi eş veya 3. Derece akrabalar tarafından devralanlar,
  • İş yerinde bilfiil çalışmayanlar veya işin sevk ve idaresini yürütmeyenler,
  • Faaliyete başladığını yasal
  • Dar mükellefler

12- Teşvikten yararlanmak için ne yapmalı?

Kanun’da öngörülen şartları sağlayan tam mükellef gerçek kişiler, şahıs şirketleri veya ortaklıklar, ilgili dönemde yararlanabilecekleri teşvik tutarını gelir vergisi beyannamesinin “istisnalar” bölümünde belirterek vergi matrahından indirebilirler.

13- Kesinti yoluyla ödenen vergiler durumu ne olacak?

Teşvik düzenlemesinin, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesi kapsamında kesinti yoluyla ödenen vergilere bir etkisi yoktur. Bu kapsamda ödenen vergiler aynen devam eder.

 

14- Kazanç doğmaması ya da teşvik sınırının altında kazanç elde edilmesi durumunda ne olacak?

75.000 TL tutarındaki teşvik sınırı, 3 vergilendirme dönemi boyunca her bir dönem için ayrı ayrı belirlendiğinden, yeterli kazanç olmaması sebebiyle bir dönemde kullanılamayan istisna tutarı izleyen döneme devretmez.

İstisna uygulaması ile ilgili detaylı açıklamalar için 2016/26 No.lu KPMG Vergi Bülteninden [14] inceleyebilirsiniz.

İLGİLİ KAYNAKÇALAR

2- http://www.kpmgvergi.com/PratikBilgiler/VergiMevzuatiBilgileri/HadlerVeTutarlar/Pages/Gelir-Vergisi-Tarifesi.aspx

3- http://www.ito.org.tr/wps/portal/tescil-ilan-kurulus?WCM_GLOBAL_CONTEXT=gercek_kisiler

4A- http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/tr/sigortalilik/form_ve_dilekceler/formlar/

4B- http://www.gib.gov.tr/fileadmin/user_upload/yayinlar/gelir_isi_dirakma_degisiklik.pdf

4C- http://www.gib.gov.tr/dilekce/01iseBaslamaBirakmaBildirimi/iseBaslamaBirakmaBildirimiOnYuz_calisma.html

5A- http://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/beyannamerehberi/2016_basit_usul.pdf

5B- http://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/beyannamerehberi/2016_ticarikazanc.pdf

5C- http://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/beyannamerehberi/2016_serbestmeslek.pdf 6- http://www.kosgebkredi.net/kosgeb-destekleri

14- http://www.kpmgvergi.com/Yayinlar/MaliBultenler/Pages/MaliBultenDetay.aspx?iden=1313&type=Mali%20B%C3%BCltenler

girisimci-kafasi-logo-blackGururla Sunar