"bir yenilik yaptığınızda insanların size deli gözüyle bakmasına hazırlıklı olun."
-Larry Ellison
EKONOMİK DALGALANMALARDA GİRİŞİMCİLİĞİN ROLÜ

EKONOMİK DALGALANMALARDA GİRİŞİMCİLİĞİN ROLÜ

  • 8 DK
  • 31-05-2020
  • 0 yorum
  • 700

EKONOMİK DALGALANMALARDA GİRİŞİMCİLİĞİN ROLÜ

Başarısızlık=Başarı

ÖZET

Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş sürecinde beşeri sermaye girişim sektöründe önemli hale gelmiştir (Acar, 2006). Bilgi teknolojilerinin gelişim göstermesiyle birlikte ekonomiyi harekete geçiren girişimciler yeni start up fikirlerle iş hayatına yeni bir soluk getirmişlerdir. Ürününü tanıtmak için e-ticaret yolunu kullanan üreticiler, zamanla satış yapmak içinde bu yolu kullanmışlardır. Ekonomiyi harekete geçiren bilgi teknolojileri ile girişimciler ne kadar artarsa rekabet o yönde artacaktır. Bu çalışmada ilk olarak ekonomik dalgalanmaların girişimcilik üzerine etkileri anlatılacaktır. İkinci kısım da ise, tarihsel açıdan ekonomik faktörlerin üretim faktörlerine etkisi ele alınacaktır. Son kısım da ise değerlendirme yer alacaktır.

Anahtar kelimeler: Ekonomik dalgalanmalar, e-ticaret, girişimcilik, girişimci, iş gücü

GİRİŞ

 Girişimcilik ve start up son yıllarda bireysel sektörün gelişim göstermesiyle önem arz etmektedir. Giderek artan start up faaliyetleri, Türkiye gibi durgun ekonomiye sahip ülkeleri harekete geçirmektedir. Girişimciliğin günümüzde artış göstermesi iktisadi ve ekonomi alanı harekete geçirmede önemlidir (Zoltan vd., 2001: 235-245, Jack-Anderson, 1999:115). Özel sektörün yeni iş alanı oluşturma ve istihdam sağlama açısından katkıları yadsınamaz. Teknolojinin gelişim göstermesiyle birlikte yazılım ve bilgi teknolojileri alanında girişimcilikle birlikte iş gücünün de ivme kazandığı görülmektedir.

 Dünya ekonomisi girişimcilik çerçevesince şekil alıp yapılanmaktadır, dolayısıyla küresel ekonomiyi yön veren bir değerdir (Işık vd., 2011). Yaratıcılıktan değişime, hayalcilikten gelişime sahip olan girişimciler, ekonomiye yön veren girişimlerin ve iktisadi değişimlerin kontrolünü sağlayarak karşımıza çıkmaktadırlar.  Teknoloji ve küreselleşmenin hızlı gelişim ve değişim göstermesinin sonucunda girişimler arasında rekabet kaçınılmazdır (GEM, 2013). Üretimlerini tanıtmak için birçok işletme e-ticaret yoluna gitmiştir. Çoğu şirket ilk başta ürün tanıtma için e-ticaret yolunu kullansa da zamanla satış yapmak yolunda yeni bir ivme kazanmıştır. Ekonomik dalgalanmalar çerçevesinde teknolojik gelişmeler ve bu gelişmelerin girişimcilik üzerine etkileri anlatılacaktır.

 Girişimciler yaşadıkları toplumda misyonlar üstlenirler ve bu durum bulundukları toplumda ekonomik kalkınma için önemlidir. Ekonomik dalgalanmalara yön veren girişimler ne kadar artarsa iş gücü o kadar anlam bulacaktır.

EKONOMİK DALGALANMALARA GÖRE GİRİŞİM FAALİYETLERİ 

 Gelişmekte olan ülkelerde girişimci sayısı veya girişim sayısı artıkça istihdam oranı o yönde artacaktır ve beraberinde kaliteli yaşamı da artıracaktır. Girişimciler, bilim ve teknolojiyi kullanarak bu alanda yapacakları faaliyetlerle bilim ve teknolojiye hizmet ederler. Günümüzde de görüldüğü üzere girişimcilik hem özel sektörde hem de kamu sektöründe yapılan birçok çalışmayla uluslararası alanda kendi ülkelerini tanıtır veya reklamını yapar.

 Ekonomik dalgalanmalar, bir yandan politik ekonomik ile ilişkilendirilirken bir yandan teknolojinin gelişimiyle ilişkilendirilebilir. Üretimin alışılagelen trendleri ekonomiyi, buna bağlı olarak ekonomik dalgalanmalar girişimciliği etkilemiştir.

 1700’lerde iş gücünü ele aldığımızda politik olarak karşımıza çıkan olay Fransız Devrimi iken ekonomik dalgalanmanın başlangıcı Sanayi Devrimi olmuştur. Bu dalga küresel ekonominin dönüm noktasıdır. Girişimciliğin tarihini ve talihini bu yüzyıla dayandırmak mümkündür. Sanayi işletmelerinde artan verimler elde etmek için emekte iş bölümü yoluna gidilmiştir ve girişimciler toprak sahibi zenginler olmuştur (İraz, 2005).

 Bu süreçte çelik endüstrisi teknolojik alanda bir girişim hareketi olarak ivme kazanmıştır. Ekonomiyi kalkındırmak adına anonim bankalar ve iş hayatında yerini alacak güvenilir bankacılık sistemi oluşturulmuştur. Bu dönemde popülerlik kazanan Marksizm ile işçilerin eğitimi, sınıfsal ayrılmaların zemine oturtulması ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi paralel olarak ilerlemiştir. Söz konusu dönemin girişimci kimliğini üstlenenler devletler ve sermaye sahipleri olmuştur. Ekonominin belirleyicileri olan bu girişimciler, sınıf çatışmalarını merkeze alır ve sonuçta işçinin ödenmeyen emeğinden artı değer elde eder.

 Kapitalizmin şekillendiği bu dönem elektrik ve motor üretimi ve tüketimi dönemidir, dolayısıyla teknolojinin şekil aldığı bir süreç söz konusudur. Bu dönemdeki girişimler deniz aşırı ticarette yoğunluk kazanırken günümüzde girişimlere yön veren finansal piyasalar bu dönemde gelişme göstermeye başlamıştır. Emek piyasasında ise emekçinin (çocuk emekçisinin) iş hayatında hiçbir kısıtlama getirilmeden emeklerinin sömürülmesine devam edilmiştir. Bu dönemdeki girişimciler savaşlardan kar elde etmeye çalışan sermayedenlerdir.

 1930’ların başında sosyalizm, kapitalizme çözüm aramak adına dünya siyasetinde tartışma alanı bulmaya çalışmıştır. Politik ekonomik alanın dalgalanması bu dönemde kendini göstermiştir. Nükleer enerji, elektronik işlemci gibi teknolojiler bu dönemin önemli teknolojik yenilikleri olmakla birlikte dönemin yatırımları da bu alanda yapılmaktadır, dolayısıyla bu dönemin girişimcileri uluslararası yatırımcılardır.

 1990’lardan günümüze kadar politik ekonomik dalgalanmalarını küreselleşme ve uluslararasılaşma oluşturmaktadır. Bu dönemin girişimleri telekomünikasyon, bio teknoloji ve bilişim teknolojileri gibi alanlarda büyük yatırımlar yapılarak gerçekleşmektedir. Bu dönemi temsil eden emek, bilgi temelli olmakla birlikte bilgi teknolojilerinin gelişmesiyle mavi yakadan beyaz yaka çalışanlarının iş gücü artış göstermektedir. Bu dönemin girişimcileri ise bilişim teknolojileri ve monopolistik medya sektörü üzerinde yoğunlaşmıştır (İraz, 2005).

 

SONUÇ

 Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişle birlikte kolayca her şeye erişim sağlanmakta, böylelikle girişimciler big data (büyük veri) ile hedef kitlesini oluşturup ürünlerini pazarlayabilmekte, hizmet sunabilmekte ve bilgi üretiminde elde ettiği verilerle değişim sunabilmektedir. Girişimciler, özel sektörle birlikte kamu sektörünün teknolojiye yaptığı yoğun yatırımların oluşturdukları rekabetle baş etmeye çalışmaktadır. Her işletme kendi pazar payını artırmakla birlikte kendine bir piyasa alanı oluşturmaktadır. Sahip oldukları rekabet gücünü e-ticaret üzerinden ürünlerini satışa sunarken elde ederler. Günümüzde internet alışverişlerinin yanında e-ticaret birincil ticaret tekniği olarak giderek yerini almaya hazırlanıyor, bu bir girişimci için avantaj sağlar.

 Girişimcilik, yenilik ve gelişim üzerine odaklandığından dinamik iş gücünü, ekonomik sistemi tüm imkanlarıyla maximum düzeyde değerlendirir. Aynı zamanda yeni ekonomik ilişkiler, toplumsal yapılanmalar ve dinamik iş kültürü üzerinde bir anahtar niteliği taşımaktadır. Sonuçta, girişimcilik ekonomik dalgalanmalarda, çoğunlukla bilgi teknolojilerini kullanarak rekabet edebilmekte, piyasayı aktif ve geçişken yapan bir özelliğe kavuşturur. Girişimci, yenilik sunabilmek için risk alarak ve belirsizlikleri gidermek için start up oluşturur ve tüm belirsizliğiyle ekonomik koordinasyonu sağlar.

 

KAYNAKÇA

GEM 2013. “Global Entrepreneurship Monitor 2013 Global Report”, http://www.gemconsortium.org/docs/3106/gem-2013-global-report, 15.03.2014.

Işık, N., Göktaş, D.Kılınç, E. 2011. “İktisadi Büyümede Girişimciliğin Rolü”, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, Cilt:6, Sayı:1.

İraz, R. 2005. “Yaratıcılık ve Yenilik Bağlamında Girişimcilik ve Kobi’ler”, Konya, Çizgi Kitabevi.

ZOLTAN, J.Acs vd. (2001), “Entrepreneurship, Globalization and Public Policy” Journal of International Management, Vol.7.

Tassabehji, R. (2003), Applying E-Commerce in Business, Sage Publications, London, s. 264.

"EKONOMİK DALGALANMALARDA GİRİŞİMCİLİĞİN ROLÜ" İçin Yorumlar
Kayıt işlemine devam ederek, Girişimci Kafası Kullanıcı Sözleşmesi'ni kabul etmiş oluyorsunuz.
Girişimci Kafası'na Giriş Yapmak için Tıklayın
Instagram
Takip et